Isang Litrong Liwanag hits Zamboanga with Rotary North